Disclaimer

Mọi bản tải xuống có sẵn tại Podcast 139 đều được phát triển bởi các nhà phát triển bên thứ ba. Chúng tôi không liên kết, ủy quyền, xác nhận hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các nhà phát triển bên thứ ba.

Các bản tải xuống được cung cấp bởi Podcast 139 hoàn toàn tuân theo Giấy phép Công cộng (GPL). Tên, cách diễn đạt và nhãn hiệu được sử dụng trong phạm vi cần thiết để xác định sản phẩm một cách trung thực và chính xác theo học thuyết sử dụng hợp pháp.

  • Podcast 139 sẽ không đảm bảo chức năng của các bản tải xuống cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc cài đặt các bản tải xuống.
  • Podcast 139 sẽ không cung cấp hỗ trợ cho việc tải xuống – nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng xem xét việc mua giấy phép hỗ trợ hiện hành từ nhà phát triển tương ứng.
  • Podcast 139 sẽ không chịu trách nhiệm nội dung bài viết do các thành viên đăng tải, đóng góp.

————————————————————————–

oOEnglishOo

Any downloads available at Podcast 139 are developed by third-party developers. We are not affiliated, authorized, endorsed or in any way related to third party developers.

Downloads provided by Podcast 139 are fully subject to a Public License (GPL). Names, expressions and trademarks are used to the extent necessary to truthfully and accurately identify products according to fair use theory.

  • Podcast 139 will not guarantee the functionality of downloads nor are responsible for any damages resulting from the installation of downloads.
  • Podcast 139 will not provide support for downloads – if you need assistance, please consider purchasing an existing support license from the respective developer.
  • Podcast 139 will not be responsible for the content of the articles posted or contributed by members.