Categories
Công nghệ

Cần những gì để giải quyết vấn đề bảo mật SaaS của bạn

Adaptive Shield cho phép bạn lọc và chia nhỏ dữ liệu theo ứng dụng, miền và khung tuân thủ.