archive hero image

# b2b

8 articles
B2B (Business-to-Business) là một loại hình giao dịch kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Trong B2B, một doanh nghiệp sẽ bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho một doanh nghiệp khác. Ví dụ như một nhà sản xuất cung cấp mặt hàng cho một trung tâm buôn bán.