Categories
Công nghệ

Ngân sách bảo mật mạng tăng lên. Tại sao số lần tấn công vẫn chưa giảm?

Cần một chuyển đổi chiến lược để cung cấp cho các tổ chức năng lực để dự đoán những mối đe dọa, thực hiện các chiến lược phòng tránh và cải thiện linh hoạt để phát hiện và loại bỏ những mối đe dọa càng nhanh càng tốt.