Categories
Công nghệ

Tâm trạng có phải là điều tốt nhất tiếp theo trong IoT?

Từ góc độ pháp lý, và từ một triển vọng dài hạn về chăm sóc sức khỏe, chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát cho những câu hỏi này – nhưng điều này không có nghĩa là nghiên cứu và nghiên cứu thử nghiệm tâm trạng nên dừng lại.