Categories
Công nghệ

Các quốc gia châu Âu bị ESXiArgs Ransomware tấn công liên tục

Một số sự khác biệt quan trọng giữa hai lời chuộc tiền bao gồm việc sử dụng URL cebolla thay vì ID chat Tox, địa chỉ Proton Mail ở dưới cùng của lời ghi chú và mức chuộc tiền thấp hơn (1,05 Bitcoin so với 2,09 Bitcoin).