Categories
Kinh doanh

Những lý do hàng đầu khiến giỏ hàng bị từ bỏ và cách ngăn chặn nó

Tỷ lệ từ bỏ giỏ hàng là tỷ lệ phần trăm người mua sắm trực tuyến thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của họ nhưng không hoàn tất việc mua hàng.