Categories
Kinh doanh

Sự quan trọng của liên kết bên ngoài và liên kết nội bộ đối với SEO

Các liên kết bên ngoài là một cách tuyệt vời để nhúng các tài nguyên bổ sung vào cơ thể của bài viết. Với sự giúp đỡ của họ, bạn có thể bao gồm sách trắng, các bài báo liên quan và nghiên cứu trường hợp.