Categories
Công nghệ

Sự khác biệt giữa query và mutation trong GraphQL

Hiểu được sự khác biệt giữa query và mutation trong GraphQL, bạn sẽ biết cách dùng chúng chính xác. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa query và mutation trong GraphQL.