Categories
Đời sống

Tòa án Trung Quốc yêu cầu Hà Lan trả lại bức tượng Phật ướp xác

Trung Quốc đã tham gia Công ước UNIDROIT về các đối tượng văn hóa bị đánh cắp hoặc xuất khẩu bất hợp pháp để ngăn chặn việc buôn bán bất hợp pháp các di tích văn hóa. Công ước này rất hữu ích để tuân theo luật pháp và các quy định quốc tế để bảo vệ các di tích văn hóa, theo Liu.