Categories
Đời sống

Nhiều người Nhật sẵn sàng nhảy việc, dù 50 hay 60 tuổi.

Đối với một số người, mục tiêu hiện là thời gian và địa điểm làm việc, cũng như quyền tự chủ và kiểm soát với sự nghiệp của bản thân. “Ikigai,” hay mục đích sống, ngày càng được nói đến nhiều hơn. Nhiều người ưu tiên gia đình, trong khi những người khác tìm nghề tay trái phù hợp hơn với sở thích của họ.