Categories
Kinh doanh

Điều gì xảy ra khi một đất nước vỡ nợ?

Việc đánh giá khả năng vỡ nợ của một quốc gia là rất khó. Thông thường, các hãng xếp hạng tín nhiệm sẽ đánh giá khả năng trả nợ của bên đi vay.